Kodeks dobrych praktyk branży direct mail

Z przyjemnością informujemy o zakończeniu prac nad tworzeniem Kodeksu Dobrych Praktyk dla branży Direct Mail.

Kodeks jest zbiorem spójnych i przejrzystych zasad oraz regulacji koniecznych dla prawidłowej współpracy wszystkich stron oferujących produkty lub usługi związane z Direct Mail, a także ich klientów.

Firmy zasiadające w Radzie do spraw Rynku Direct Mail w strukturach Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB, obserwując zmiany oraz ewolucję branży wspólnie stworzyły dokument wyznaczający dobre praktyki biznesowe i etyczne.

Rada do spraw rynku Direct mail to operacyjna grupa robocza zajmująca się obszarem direct mail, współkształtująca kierunek prac SMB w tym zakresie, tworząca warunki sprzyjające rozwojowi marketingu bezpośredniego w obszarze DM w Polsce.

Do zadań jakie postawiła sobie Rada należą:

  • Edukacja rynku w zakresie stosowania kanału direct mail poprzez realizację szkoleń warsztatów oraz badań,
  • Samoregulacja rynku
  • Dialog międzybranżowy
  • Opracowanie zagadnień prawnych wpływających bezpośrednio na działania rynku

Podejmując powyższe działania Rada chce edukować, wspierać i umacniać całą branżę
i wszystkie podmioty w niej działające, w zakresie ich etycznej działalności związanej
z realizacją usług związanych z marketingiem bezpośrednim za pomocą kanału Direct Mail.

Kodeks Dobrych Praktyk branży Direct Mail nie tylko wyznacza pozytywne zachowania
i postawy biznesowe, niesie za sobą poważne zobowiązanie. Firmy uczestniczące w Radzie
są jego sygnatariuszami, co za tym idzie deklarują jego przestrzeganie.

SMB wraz z Radą ds. rynku Direct Mail monitoruje przestrzeganie zasad Kodeksu i w razie odstępstw wyzywać będzie sygnatariuszy do wyjaśnień i zaprzestania złych praktyk. Celem Kodeksu jest uwiarygodnienie branży, stałe podnoszenie jakości świadczonych usług
oraz promocja najlepszych praktyk i partnerskiego podejścia między uczestnikami rynku.

Kodeks można pobrać ze strony SMB: kliknij tutaj.